The Patna Journal of Medicine

LIST OF EDITORS

Sl.No. NAME YEAR
1 Dr. H. Haider Ali Khan 1927-1931
2. Dr. (Capt.) P. B. Mukherjee 1932-1934
3. Dr. M. Hussain 1935-1939
4. Dr. B. N. Prasad 1940-1944
5. Dr. S. K. G. Dastidar 1945-1946
6. Dr. G. K. Ghosh 1947
7. Dr. S. M. Nawab 1947
8. Dr.S. K. Chaterjee 1948-1951
9. Dr.Hargovind Prasad 1952-1953
10. Dr. B. Mukhopadhyay 1954
11. Dr. S. B. Lal 1955
12. Dr. A. K. Sen 1956-1957
13. Dr. Swaminandan Prasad 1958
14. Dr. B. Mukhopadhyay 1959-1962
15. Dr.Phani Bhushan Prasad 1962-1978
16. Dr. Govind Achari 1979-1981
17. Dr. A. M. Chaterjee 1982-1985
18. Dr. Indu Bhushan Sinha 1986-1989
19. Dr. A. M. Chaterjee 1990-1993
20. Dr. O. N. Jayaswal 1994
21. Dr. Indu Bhushan Sinha 1995-1998
22. Dr. S. P. Srivastava 1998
23. Dr. P. N. P. Pal 1999
24. Dr. Arun Kumar Thakur 1999-2000
25. Dr. Raman Kumar Verma 2001-2005
26. Dr. Rajiv Ranajn Prasad 2005-2007
27. Dr. Sachchidanand Kumar 2007-2011
28 Dr. L. B. Singh 2011-2014
29 Dr. Ashok Kumar Yadav 2014-2015
30 Dr. Sanjiv Ranjan Kr. Singh 2015-2016
31 Dr. Amarkant Jha ‘Amar’ 2016-2019
32 Dr. Uday Kumar 2019-2021
33 Dr. Umesh Sharma 2021-2022
34 Dr. Ajay Kumar 2022-2024

LIST OF BUSINESS SECRETARY

Sl.No. NAME YEAR
1 Dr. P. Gupta 1931-1933
2. Dr. S. Prasad 1934
3. Dr.G. Prasad 1935
4. Dr.Masudul Haque 1936-1947
5. Dr.N. L. Modi 1948
6. Dr. S. Samaddar 1949
7. Dr. Damodar Prasad 1950-1953
8. Dr. S. Samaddar 1953-1962
9. Dr. Mahadeo Chand 1962-1965
10. Dr.S. Nazre Imam 1966-1967
11. Dr.B. P. Jamuar 1968-1969
12. Dr.G. N. Prasad 1970-1974
13. Dr. Ram Janma Singh 1975-1981
14. Dr.(Capt.) V.S. Singh 1982
15. Indu Bhushan Sinha 1983-1985
16. Dr.M. P. Tripathi 1986
17. Dr.Ajit Singh 1987
18. Dr.Kulbir Singh 1988
19. Dr. D. K.Isser 1989-1991
20. Dr. Kamleshwar Kumar 1992-1993
21. Dr. Sachchidanand Kumar 1994-1998
22. Dr. Lakshmi Narain Singh 1998
23. Dr. Anil Kumar Singh 1999-2001
24. Dr. Rajiv Ranjan Prasad 2002-2003
25. Dr. Amar Kant Jha ’Amar’ 2003-2009
26 Dr. Satrughan Kishore 2009-2012
27 Dr. Sanjiv Ranjan Kr. Singh 2012-2014
28 Dr. (Mrs.) Vinita Singh 2017-2017
29 Dr. Umesh Sharma 2017-2019
30 Dr. Ravi Shankar Ratnakar 2019-2023
31 Dr. Brajnandan Kumar 2023-2024