National President from Bihar

Our Honorable National Presidents From Bihar


 

Dr.P.B.Mukherjee
Dr.T.N.Banerjee
Dr. S.Samaddar
1946-1947
1950-1951
1963-1964Dr. A.K.N.Sinha
Dr. P.K.Dutta
Dr. Ram Janma Singh
1970-1971-1972
1978-1979
1989-1990


Dr. Kalyan Hazari
Dr. Ajay Kumar
Dr. Sahajanand Prasad Singh
1996-1997
2006-2007
2021-2022